Følg

SOL.dk's alm. brugerbetingelser

Almindelige betingelser
Almindelige betingelser for brug af tjenester ejet af SOL.dk ApS 

Nedenfor kan du læse de Almindelige Betingelser for enhver brug af SOL.dk ApS (SOL) hjemmesider og tjenester.

1. Accept af de Almindelige Betingelser
Anvendelse og brug af SOL’s online tjenester er ensbetydende med accept af nedenstående Almindelige Betingelser.

2. Information påSOL’s tjenester mv.
Information på SOLs tjenester gives uden nogen garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. SOL er endvidere til enhver tid berettiget til at ændre indholdet af hjemmesiden eller de heri beskrevne tjenester uden forudgående varsel. Ved kommunikation mellem SOL og brugerne uden brug af digitale signaturer er SOL uden ansvar, hvis informationerne ændres eller forvanskes under transmissionen, eller såfremt uvedkommende opnår adgang hertil. 

2.1 Dataindsamling
SOL indhenter kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer mv.), når en bruger opretter sig på tjenesten. Privatpersoner kan på SOL’s tjenester selv tilføje, rette og fjerne kontaktoplysninger, der vedrører dem selv (såsom navn, adresse, e-mail oplysninger, profilbillede mv.). 

De oplysninger, som privatpersoner selv tilføjer eller ændrer, anser SOL for gældende kontaktoplysninger. 

Brugeren accepterer, at alle oplysninger og andet indhold, der stilles til rådighed af brugeren, alene er brugerens ansvar. Såfremt en bruger af tjenesten mener, at kontaktoplysninger forekommer krænkende eller på anden måde uegnet, kan oplysningen anmeldes via SOL’s supportcenter, der er tilgængelig på tjenesten. Det er dog kun SOL, som endeligt beslutter, hvilke publicerede oplysninger, der skal fjernes fra tjenesten. 

Ønsker en bruger at slette sin konto på tjenesten, kan dette enten ske ved selvbetjening eller ved at kontakte SOL’s support. Data om brugeren opbevares hos SOL i 12 måneder og slettes herefter permanent. Indlæg, som er skrevet i debatten, vil ikke blive fjernet ved sletning af konto, og dette kan ikke imødekommes hvis dette ønskes.

2.1.1 Ophævelse af SOLmail
SOL forbeholder sig retten til at ophæve en SOLmail, så længe denne ikke har været i brug inden for 90 dage. Ved brug forstås, at brugeren skal have benyttet sin SOLmail via vores website.

Gør man ikke dette, bliver kontoen slettet permanent. Dette betyder at SOL ikke kan fremfinde brugerens gamle emails, kontaktpersoner o.lign. efter denne dato. Det er brugerens eget ansvar, at sikre sig at ovenstående tidsfrister bliver overholdt.

SOL vil afsende en email til brugerens SOLmail 1 måned inden selve sletningen. Reageres der ikke indenfor den anførte tid, vil din SOLkonto og SOLmail blive slettet permanent.

2.2 Links

Såfremt SOL eller brugeren linker til en tredjemands hjemmeside, kan SOL ikke stilles til ansvar for indholdet af den hjemmeside, der linkes til.

2.3 Erstatningsansvar
SOL kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af SOL’s hjemmesider eller de dertil knyttede tjenester. Herunder for tab af indtægter, drift, data eller lignende. Brugeren accepterer at skadesløsholde SOL for ethvert krav, der måtte opstå også som følge af brugerens ulovlige eller erstatningspådragende brug af SOL’s hjemmesider og tjenester.

3. Rettigheder til hjemmesiderne
Alle navne, logoer og varemærker påSOL’s tjenester tilhører SOL eller samarbejdspartnere, og disse må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra SOL. Indholdet påtjenesterne såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler og software tilhører enten SOL eller SOL’s samarbejdspartnere, og det er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden relevant lovgivning. Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af SOL’s tjenester eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven, og det kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende. 

4. Bidrag fra brugere
Alt materiale, information eller anden form for kommunikation, som modtages fra brugerne via hjemmesiden eller i forbindelse med brugerens anvendelse af SOL’s tjenester (som debatindlæg, blogindlæg, kommentarer mv.), vil blive anset som ikke-konfidentielt, ikke-eksklusivt og berettiger ikke afsenderen til royalties. SOL kan frit anvende sådant modtaget materiale, information mv. SOL har ret til frit at uploade, kopiere, distribuere, indarbejde, ændre og/eller på anden vis anvende kommunikationen fra brugerne sammen med alle data, billeder, lyd, tekst og andet indeholdt heri til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål.

Brugeren garanterer at have alle nødvendige rettigheder og/eller samtykker, der måtte være nødvendige for SOL’s brug af alt materiale, information eller anden form for kommunikation, som modtages fra brugerne via hjemmesiden eller i forbindelse med brugerens anvendelse af SOL’s tjenester.

5. Brugernavn og kodeord
Brugeren har pligt til at behandle et eventuelt brugernavn og kodeord fortroligt og må således ikke udlevere det til andre. Brugeren er ansvarlig for alle aktiviteter, som udføres med brugerens brugernavn og kodeord. Brugeren er desuden forpligtet til at informere SOL om en eventuel uautoriseret brug af brugernavn og kodeord. Dette skal ske uden ugrundet ophold. 

6. Overdragelse
SOL har til enhver tid ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden forudgående indhentelse af samtykke fra brugeren. 

7. Andet
SOL forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på tjenesterne samt at nedlægge hjemmesiden og tjenesterne (herunder eventuelle e-mailkonti). Endvidere forbeholder SOL sig ret til at lukke en brugers e-mail, hvis den har været inaktiv i en længere periode defineret af SOL, at begrænse antallet af e-mails, der kan sendes fra eller til en konto hos SOL, samt at begrænse det maksimale antal dage, som e-mails mv. kan lagres i SOL’s tjenester. Brugeren accepterer, at SOL skaffer sig adgang til brugerens e-mail, såfremt dette er nødvendigt for driften af SOL’s hjemmesider og tjenester, eller såfremt dette er nødvendigt for at beskytte SOL eller andre brugere mod tab. Såfremt brugeren kommer i besiddelse af oplysninger eller anden information om SOL eller SOL’s hjemmesider eller tjenester, som ikke er tiltænkt brugeren i forbindelse med anvendelsen af SOLs hjemmesider og tjenester, er brugeren forpligtet til straks at slette de pågældende informationer. Samtidig skal brugere uden ugrundet ophold give SOL besked herom. Brugeren må under ingen omstændigheder kopiere eller videregive de pågældende informationer til tredjemand. Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig uberettiget adgang til SOL’s netværk, servere, systemer eller lignende. SOL har til enhver tid ret til at revidere disse Almindelige Betingelser. Hvis nogen del af disse Almindelige Betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne. 

8. Tvister 
Enhver tvist, der måtte opståsom følge af nærværende Almindelige Betingelser, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret. 

9. Facebook og cookies
Ved at vise dine Facebook-venners indlæg på SOL’s tjenester bekræfter du, at SOL får adgang til dele af dine og dine venners profiloplysninger og at SOL må vise dele af informationerne påvores tjenester. Oplysninger som eksempelvis e-mail gemmes ikke. SOL behandler alle persondata i overensstemmelse med cookie-lovgivningen, hvilket kan læses under vores cookiepolitik her: http://sol.dk/content/cookies.

Revideret 1. juli 2014

Tags: Terms, conditions, betingelser